CÔNG ĐIỆN KHẨN Số 01/CĐ-PCTT, hồi 07h 30’ ngày 17 tháng 7 năm 2023 BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN HUYỆN KIẾN XƯƠNG
Ngày 17/07/2023

Tin tức khác