1. Đảng Ủy
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Hội Đồng Nhân Dân
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Ủy Ban Nhân Dân
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Công an
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Quân sự
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Văn phòng - Thống kê
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Văn hóa - Xã hội
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Địa chính - Xây dựng
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Tư pháp - Hộ tịch
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. TBXH
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    8. Giao thông - Thủy lợi
     • Phan Văn Duyên

      Chức vụ: Công chức XDGTTL

      SĐT: 0962846986

    9. Đài truyền thanh
     • Đinh Quang Sáng

      Chức vụ: Trưởng đài

      SĐT: 0987429306

     • Đỗ Văn Hào

      Chức vụ: Nhân viên

      SĐT: 0987392862